Kdy pes dostane PP: Odborné vysvětlení prvního pohlavního cyklu u fen

Většina majitelů​ psů se setkala s​ tímto přirozeným ‌jevem, ⁤kterým ⁣je první pohlavní cyklus u fen. Ať už ⁢jste zkušený chovatel či nováček ve světě psů, je ‌důležité porozumět‍ tomu, ⁢co ⁢se v této fázi děje. V‌ tomto článku ⁢se ​podíváme⁣ na⁢ první pohlavní cyklus u fen a poskytneme vám odborné‌ vysvětlení, které vám pomůže lépe zvládnout tuto přirozenou fázi v životě‌ vašeho čtyřnohého přítele. Připravte se na‌ podrobný⁢ pohled do světa pohlavního cyklu u fen a získejte užitečné informace, které vám pomohou lépe porozumět tomuto přirozenému procesu.

Obsah článku

1. Co je ⁣to PP u fen: Základní informace o prvním pohlavním cyklu

1. Co je to PP⁣ u fen: Základní informace o‍ prvním pohlavním cyklu

První pohlavní cyklus‍ u fen, známý ​také jako estrus, je důležitou⁣ fází​ v životě‌ každé feny. Během tohoto cyklu dochází k hormonálním změnám, které indikují, že fena je připravena na páření a reprodukci. Zde je‌ několik​ základních informací ⁣o prvním ​pohlavním cyklu u fen:

Délka cyklu: První pohlavní‌ cyklus obvykle nastává kolem 6-12 měsíců věku feny.‍ Délka ‍cyklu se liší u každé ⁢feny, ale ⁤obvykle ‌trvá přibližně ‍21 ⁤dní. Některé feny mohou mít cyklus kratší, zatímco jiné mohou mít cyklus ‌delší.

Příznaky: Během prvního pohlavního cyklu může‍ fena ‌projevovat různé příznaky, jako⁢ je zvýšená vlhkost vulvy, otoky vulvy, krvácení, ⁤změna ​chování (např. agresivita nebo ‌neklid) a zvýšená chuť k jídlu.⁢ Tyto příznaky však​ mohou být u každé ‍feny různé.

2. Fáze ⁣prvního pohlavního cyklu‌ u fen: Podrobný průběh a charakteristiky

2. Fáze prvního ‌pohlavního cyklu u fen: Podrobný ​průběh a charakteristiky

V ⁤první ⁢fázi ‌pohlavního cyklu‍ u fen, nazývané také proestročí, dochází k přípravě samice na případné oplodnění ​a početí potomků. Tato fáze se obvykle vyskytuje kolem‌ šestého‌ až dvanáctého měsíce věku‌ fenky. Průběh⁣ této ‌fáze se může mírně lišit mezi​ jednotlivými jedinci, ale obecně lze⁤ rozpoznat několik hlavních ​charakteristik:

 • Fenka začíná projevovat zájem o samce ⁢a je připravena ⁤se pářit. To se projevuje změnou chování, ‌zvýšenou pozorností k okolním pachům a zvýšenou frekvencí ‍močení.
 • Dojde k otoku zevních pohlavních orgánů, krvácení nebo výtoku z pochvy. Tento‍ jev může trvat několik dní a je způsoben ‍hormonálními změnami v‍ těle fenky.
 • Fenka je plodná a připravená na ⁣páření.⁤ Pokud k ⁣oplodnění nedojde, fáze​ prvního pohlavního cyklu ‌u fen končí a​ fenka se vrací do klidového stavu.

Je důležité si uvědomit, že každá fenka může mít‍ odlišný průběh ‍prvního pohlavního cyklu. Některé ​fenky mohou mít méně výrazné příznaky, zatímco u jiných mohou být příznaky velmi‍ zřetelné.⁢ Pokud si nejste jisti, jak se chovat během⁤ této fáze, ⁢je nejlepší⁢ se poradit s veterinářem,⁢ který vám poskytne správné rady a⁤ informace ohledně péče o ‌fenku během jejího prvního pohlavního⁤ cyklu.

3. Signály‍ a příznaky, ⁢které ⁣naznačují ⁣začátek prvního pohlavního cyklu u fen

3. Signály a příznaky, ​které naznačují ​začátek prvního pohlavního cyklu u fen

Pohlavní cyklus​ u fen je ⁣přirozený ‍proces, který ⁣signalizuje dospívání a možnost rozmnožování.‍ Zde ⁢je seznam několika signálů a příznaků, které mohou naznačovat začátek prvního pohlavního​ cyklu u vaší feny:

 • První ⁤menstruace: Jedním z nejjasnějších příznaků je první menstruace, která se ‌nazývá také hárání. Během⁤ tohoto období můžete pozorovat ⁢krvácení z genitální oblasti vaší ‍feny. ​Hárání může trvat⁤ několik týdnů a může se opakovat‌ každých šest až⁢ osm měsíců.
 • Změny chování: Během prvního pohlavního ​cyklu ⁣se může chování vaší feny změnit. ‍Může být klidnější nebo⁢ naopak více hravá ​a rozmrzelá. Také se může stát, že bude více závislá na ⁢vaší​ pozornosti.
 • Zvětšení vulvy: ⁢Dalším příznakem je zvětšení vulvy, která ⁣je vnější částí pohlavních orgánů feny. Vulva se může zvětšit a zčervenat, což je normální⁣ jev během pohlavního cyklu.

Pamatujte si, ⁣že každá fena může mít individuální zkušenost s prvním pohlavním cyklem, a tak se mohou ‌příznaky lišit. Je důležité pečlivě sledovat chování a⁣ zdraví vaší feny, aby se⁣ zajistilo, že je vše v pořádku. Pokud jste ‌nějakými změnami znepokojeni nebo máte otázky, neváhejte se poradit s veterinářem.

4. Jak správně reagovat na první pohlavní cyklus u⁤ vaší feny: Doporučení a rady od odborníků

4. Jak ‍správně reagovat⁣ na první pohlavní cyklus u vaší feny:‌ Doporučení a⁣ rady od odborníků

Vědět, jak správně ⁣reagovat na první pohlavní cyklus vaší fenky, je​ důležité pro zajištění jejího zdraví a‌ pohodlí.‍ Zde je několik doporučení a rad od odborníků, ​které ⁢vám pomohou ⁤během této fáze:

1. Pozorujte změny: Během prvního pohlavního‌ cyklu‌ si‍ všimněte jakýchkoli fyzických‌ nebo behaviorálních⁢ změn u své ‌fenky. Je⁢ možné, že začne ztrácet zájem o jídlo, stane se klidnější nebo naopak⁣ nervóznější.⁣ Může také docházet ke krvácení z pochvy,⁣ které je normální. Důkladně pozorujte tyto změny a pokud si nejste jistí, konzultujte​ to s​ veterinářem.

2. Udržujte čistotu: Během prvního pohlavního cyklu je důležité udržovat čistotu, aby se zabránilo infekcím. Pravidelně kontrolujte⁤ a ⁣čistěte genitální oblast vaší fenky. ‍Můžete⁢ použít měkký hadřík navlhčený vlažnou vodou. ⁢Dbejte také na čistotu pelíšku a prostředí, ve kterém ​se váš mazlíček ⁢nachází.
5. Možné komplikace ⁤během prvního⁢ pohlavního cyklu ‍u fen: ‍Jak‌ se vyhnout problémům

5. ‍Možné komplikace během prvního pohlavního cyklu⁣ u fen: ⁢Jak se vyhnout problémům

Při prvním pohlavním cyklu u fen se mohou vyskytnout určité‌ komplikace, které by měly⁢ být správně monitorovány ‍a řešeny. ‍Zde je ​seznam možných ​problémů a tipů, jak se jim vyhnout:

Infekce močových cest: Fenky jsou náchylné k infekcím‍ močových cest ‌během prvního pohlavního cyklu. Abyste se vyhnuli této komplikaci,​ mějte na paměti následující:

 • Vždy udržujte genitální⁣ oblast čistou a suchou.
 • Při močení⁢ venčete fenku na místech, která jsou dobře vyčištěná ⁣a hygienická.
 • Vyhněte se koupání fenky v ⁤bazénech nebo jiných vodních zdrojích.

Nadměrné krvácení: Některé feny‍ mohou zažít nadměrné krvácení během ⁢svého prvního pohlavního ⁤cyklu. Abyste minimalizovali riziko tohoto⁣ problému, mějte na‌ paměti ⁣následující:

 • Při nadměrném krvácení‌ se poraďte ⁤se svým ⁤veterinářem, který vám ⁢může doporučit ‍vhodné kroky k⁢ řešení.
 • V případě silného krvácení ⁣je vhodné ​fenku především uklidnit a minimalizovat její pohyb.
 • Pokud se problém s nadměrným krvácením opakuje, je nejlepší konzultovat situaci s veterinářem, aby⁤ bylo možné zjistit příčinu a‌ přijmout vhodná opatření.

6. Sterilizace a první pohlavní cyklus u ⁣fen:‌ Diskuze o vlivu sterilizace na reprodukční cyklus

Sterilizace feny je ⁣často diskutovaným‌ tématem, který vyvolává otázky ohledně vlivu ​sterilizace na reprodukční cyklus. Sterilizace, která zahrnuje odstranění ⁢vaječníků⁢ a dělohy, je ‍chirurgickým ‌zákrokem, který má za cíl zamezit reprodukci a snížit riziko určitých nemocí. Existuje několik faktorů, které mohou ​ovlivnit‍ první pohlavní cyklus po sterilizaci feny.

1. Délka a věk sterilizace: Sterilizace feny v mladším věku (před prvním ⁤pohlavním‌ cyklem) může‌ mít větší‍ vliv na reprodukční cyklus než⁢ sterilizace ve vyšším věku.​ Sterilizace ‌ve vyšším věku může být spojena​ s menším vlivem na cyklus.

2. Hormonální změny: Sterilizace ovlivňuje hormonální rovnováhu‍ u ⁤fen. Odstranění vaječníků zabraňuje uvolňování hormonů, které jsou zapojeny do reprodukčního cyklu. Tato hormonální změna⁢ může⁤ vést k ‌nepravidelnosti pohlavního​ cyklu nebo k úplnému zastavení cyklu.

3. Možné zdravotní ⁤výhody: Sterilizace​ může snížit riziko vzniku určitých nemocí, jako⁢ jsou nádory ⁤dělohy a vaječníků. I ⁢když má sterilizace některé rizika a ​vedlejší účinky, může⁣ také přinést ⁤zdravotní ⁢výhody pro⁣ fenku.

Je důležité si uvědomit, že každá fena‌ může reagovat na sterilizaci ‌a její vliv ⁣na reprodukční cyklus individuálně. Je vhodné konzultovat možné rizika, benefity a vhodný čas pro sterilizaci s ​veterinářem, který je obeznámen s konkrétní situací vaší feny.

7. Co dělat, pokud se vyskytnou neobvyklé příznaky⁢ během prvního pohlavního cyklu u fen: ‌Konzultace s veterinářem

Pokud se u​ vaší fenky objeví neobvyklé příznaky během prvního pohlavního⁤ cyklu, je ⁢důležité se poradit s veterinářem. I když⁣ je první cyklus⁤ u fen obvykle bezproblémový, některé⁣ příznaky mohou naznačovat potenciální zdravotní problémy. Zde je seznam ⁤neobvyklých příznaků, na které ⁤byste měli dávat pozor:

– Krvácení trvající déle než⁢ 3 týdny: Krvácení by ‍mělo být přibližně 7-10 ⁤dní. Pokud trvá ‌déle, může to⁢ znamenat hormonální nerovnováhu nebo infekci.
– Silný a⁣ nepříjemný zápach: Pokud ⁣se z vagíny vaší fenky šíří⁤ silný zápach, ⁣může​ to být příznak infekce nebo zánětu.
– Nadměrné​ svědění nebo​ olizování⁣ genitální ​oblasti: Pokud si fenka⁢ neustále‍ škrábe nebo olizuje svou genitální oblast, může ⁤to‌ být známkou podráždění nebo⁣ infekce.
– Ztráta nebo nadměrný nárůst hmotnosti: Pokud se ‌váš pes dramaticky změní ve své hmotnosti ‍během prvního cyklu, může to být známkou zdravotního problému, jako je ⁢například hormonální nerovnováha.
– Změna chování: Pokud ⁣si všimnete ⁤změny ve chování⁤ vaší fenky,‍ jako je například zvýšená agresivita nebo zmatenost,⁣ je důležité to konzultovat s veterinářem.

Pokud si povšimnete některého z‍ těchto neobvyklých​ příznaků u vaší fenky během⁢ prvního pohlavního cyklu, neváhejte se obrátit na svého veterináře. Je lepší být v ​bezpečí a včas ​zjistit případné zdravotní⁢ problémy, ⁤než je nechat bez povšimnutí.‍ Veterinář bude‌ mít potřebné⁢ znalosti a ‌zkušenosti, aby vám poskytl správnou diagnózu ⁣a navrhl nejvhodnější léčbu​ pro‍ vaši fenku.

Závěr

Na⁣ závěr tohoto článku jsme ⁤se podívali na první pohlavní cyklus u ​fen a poskytli odborné ​vysvětlení tohoto ⁢jevu. Klíčové poznatky, které jsme získali, jsou následující:

1. První pohlavní⁣ cyklus‌ u fen začíná obvykle ​ve​ věku šesti​ až dvanácti měsíců, avšak to se může lišit v závislosti na plemeni ​a ​individuálních​ faktorech.

2. Fenky prochází čtyřmi fázemi pohlavního cyklu: proestro, estro, metestro a anestro. Každá fáze ‌má specifické znaky a trvání.

3. ‌Během prvního pohlavního cyklu⁢ je důležité pečlivě sledovat fenu a zajistit, aby nebyla vystavena riziku nechtěného ⁣krytí.⁢ Existuje ⁤několik možností, jak​ tento riziko minimalizovat, včetně sterilizace.

4. První pohlavní cyklus je významným milníkem ‍ve vývoji⁢ fen⁢ a může být spojen​ s fyzickými a behaviorálními změnami. Je ⁤důležité tyto změny ‌pozorovat a případně konzultovat s ⁣veterinářem.

Doufáme, že tento článek vám poskytl užitečné ‍informace o prvním pohlavním cyklu u fen. Pamatujte, že každá fenka je individuální a může ⁤se ‍lišit ve svém pohlavním cyklu. Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte se poradit se svým veterinářem.

Napsat komentář