Co kočky nesmí jíst? Potraviny, které mohou škodit

‌ Většina‍ z⁤ nás miluje své​ kočky a chce ​jim poskytnout ‌jen to nejlepší. Ale jste si jistí, že⁤ jim‍ nabízíte správnou stravu? Možná ⁣se zdá,‌ že co kočky⁢ jí, je v podstatě jedno, ale⁤ opak je pravdou. Existuje celá řada ‌potravin, ⁢které ⁤by mohly vašemu kočičímu parťákovi ublížit. ​Ve svém ‍nejnovějším článku se⁣ podíváme na tyto ​nebezpečné potraviny ⁢a proč byste ‍je měli z kočičího jídelníčku ‌raději‍ vyloučit. Připravte se ‍na ⁢překvapení ‌a zjistěte, co by vaše kočka opravdu neměla jíst!

Obsah článku

1. Nebezpečné potraviny pro kočky: ⁣Co byste měli vědět o jejich stravování

1. Nebezpečné potraviny‍ pro kočky: Co byste měli vědět⁤ o jejich stravování

Kočky jsou⁤ přirozeně‌ masožravci​ a⁤ jejich strava by měla ‌být přizpůsobena tomuto faktoru. ⁤Existuje však​ několik potravin, které jsou pro kočky nebezpečné ⁤a které byste⁣ jim neměli podávat. Je ​důležité ⁤si uvědomit, ⁣že i​ malé množství těchto potravin ​může mít ⁣negativní dopad‍ na zdraví vaší kočky. Zde je ​seznam ‍potravin,⁢ které ⁢byste ⁢měli vyhýbat:

 • Mléčné výrobky: Kočky mají často problémy⁤ s trávením laktózy, proto ‍byste jim neměli podávat‌ mléko nebo jiné mléčné výrobky. To může způsobit zažívací potíže a​ průjem.
 • Káva ⁢a čaj: Kočky jsou velmi citlivé na kofein a⁤ jeho příjem může způsobit nervové problémy ‍a dokonce⁣ otravu.
 • Cibule a​ česnek: Tyto ‍potraviny obsahují látky, ‍které mohou‍ poškodit červené‍ krvinky koček a způsobit problémy s trávením.

Je důležité dbát‍ na to, co vaše‌ kočka jí, a vyhnout se⁢ těmto nebezpečným potravinám. Pokud máte​ jakékoliv pochybnosti ​ohledně⁤ stravy⁣ vaší kočky, ⁢je⁣ vhodné se poradit ​s ⁤veterinářem, který ​vám ​může‍ poskytnout nejlepší ⁤rady a doporučení‍ pro ⁢správné stravování ⁤vašeho mazlíčka.

2.‌ Seznam‌ potravin, které mohou kočkám ‌ublížit: Jak ⁢se ‍vyhnout nežádoucím účinkům

2. Seznam potravin, které mohou ​kočkám ublížit:⁣ Jak se vyhnout nežádoucím účinkům

Existuje mnoho potravin, které⁣ byste měli vyhnout krmení své kočce, protože⁤ mohou​ způsobit nežádoucí účinky a dokonce ‌i vážné⁤ zdravotní problémy. Je ‍důležité, abyste byli ⁤obezřetní a věděli, ⁢jaké​ potraviny ⁢jsou‍ pro kočky nebezpečné.⁢ Zde je seznam potravin, které ⁣byste měli ​vyhnout krmení své​ kočce:

 • Kofeinové nápoje: Kofein obsažený‌ v kávě ‍a sodovkách​ může způsobit zrychlený srdeční ​tep,​ zvracení, neklid‍ a dokonce ‍i otravu.
 • Čokoláda: Čokoláda obsahuje theobromin, který je pro kočky toxický.⁢ Může způsobit ‍zvracení, průjem, zvýšenou srdeční frekvenci a ‍dokonce​ i srdeční selhání.
 • Cibule⁣ a⁣ česnek: Cibule a ​česnek obsahují látky, ‍které⁤ mohou⁢ poškodit červené krvinky ‌kočky a vést k anémii. Mohou také‌ způsobit gastrointestinální‍ potíže.

Je ⁤důležité si⁤ uvědomit,⁤ že toto ⁢je⁢ pouze malý seznam potravin, které ⁣mohou kočkám ublížit. ⁢Existuje mnoho ⁣dalších potravin, které ⁤byste měli ‌vyhnout. Pokud si nejste jisti, ‍zda je určitá potravina ‍bezpečná⁣ pro vaši kočku, je vždy nejlepší se poradit s veterinářem. Dodržování ​správné výživy je klíčové ⁢pro zdraví a ⁢dlouhověkost ⁢vaší kočky, takže se vyvarujte rizik ⁢a⁤ pečlivě zvažte, co dáváte svému​ mazlíčkovi k ⁤jídlu.

3. Potraviny, které⁤ nejsou vhodné ‌pro kočky:⁣ Opatrnosti se ​vyplatí

3. Potraviny, ‍které nejsou vhodné pro kočky: Opatrnosti se vyplatí

Kočky ‌jsou známé tím, že mají ​specifické stravovací potřeby a ⁢některé potraviny, které ⁢jsou pro nás‌ lidi běžné⁤ a bezpečné, ​nejsou vhodné pro kočky. Je důležité ⁢si být vědomi těchto potravin ⁤a‌ vyvarovat se jejich‌ podávání našim chlupatým ⁤přátelům. ⁣Zde je seznam ‍potravin, které byste ‌měli kočkám‌ vyhýbat:

 • Čokoláda: ⁢Obsahuje látku nazývanou theobromin, která⁣ je‍ pro kočky jedovatá. Může způsobit srdeční problémy, zvracení, průjem a dokonce i smrt.
 • Cibule a⁣ česnek: Obsahují látky, které mohou ‍způsobit⁤ poškození červených krvinek koček ⁢a vést​ k anémii. Může také způsobit gastrointestinální problémy.
 • Avokádo: Obsahuje ‌persin, který je pro⁣ kočky toxický. Může způsobit zvracení, průjem a problémy s dýcháním.

Tyto‌ potraviny jsou⁤ jen⁢ několik příkladů toho,‌ co ‌byste⁢ měli kočkám nedávat. Vždy ​se⁢ ujistěte,⁤ že znáte ‍potraviny, ⁢které jsou pro kočky nebezpečné, a vyvarujte se​ jejich podávání. Pokud máte‌ jakékoliv ​pochybnosti, poraďte se ⁣se svým veterinářem, který ‍vám poskytne ‌další informace ​a doporučení ohledně správného⁢ stravování vaší ⁢kočky.

4. Co by mělo být⁤ tabu ​pro kočky: ⁢Zabránění ​zdravotním problémům stravou

4. Co by mělo být tabu pro kočky:⁣ Zabránění zdravotním problémům stravou

Existuje několik potravin, které by⁤ měly být pro ‌kočky tabu, aby ⁤se zabránilo⁢ zdravotním problémům. První na seznamu je‌ mléko. I ⁢když ‌se nám zdá, že kočky ho‍ milují,⁤ většina ‍z ⁣nich má problémy⁤ s trávením laktózy obsažené v mléce. To ⁣může⁤ způsobit průjem a zažívací⁢ potíže. Je lepší se zaměřit na speciální‍ kočičí mléko, které neobsahuje laktózu a je přizpůsobeno potřebám ⁣koček.

Další potravinou, kterou⁤ by kočky neměly jíst, je čokoláda. Obsahuje látku ⁣nazývanou⁢ theobromin, která je pro kočky toxická a může způsobit ‍zvracení,⁤ průjem, zrychlený ​tep a dokonce i ⁢srdeční​ problémy. Je ​důležité si ‌uvědomit, že i ‌malé množství čokolády může být ⁤pro kočku ‌nebezpečné,⁣ proto je nejlepší ji zcela​ vyhnout‌ se. Kromě mléka a čokolády byste také měli ⁣zamezit ⁤kočce ⁣konzumaci syrového‌ masa,⁢ které může ‌obsahovat ​bakterie a ⁤parazity, a⁢ potravin s vysokým‌ obsahem soli, které⁤ mohou způsobit dehydrataci a problémy s oběhem.

5. Zákazané pokrmy ​a nápoje pro kočky: Důležité⁤ informace pro majitele

Je ⁢důležité, aby⁣ majitelé⁢ koček ‍byli informováni o zákazaných pokrmech a nápojích, které by neměli svým‌ kočkám ⁢podávat.‌ Některé‌ potraviny⁤ mohou být pro ‍kočky‌ toxické a způsobit jim vážné ⁢zdravotní problémy. Zde je seznam některých⁣ zákazaných pokrmů:

 • Čokoláda⁣ – obsahuje látku zvanou theobromin, která může u koček způsobit srdeční⁣ problémy ‍a dokonce i smrt.
 • Cibule a česnek – tyto zeleniny mohou ‍poškodit krvinky‌ u ‌koček a způsobit anémii.
 • Mléko a mléčné ⁢výrobky ⁢- kočky ‍mají často nesnášenlivost laktózy⁣ a ‌mléko jim může způsobit zažívací ‌potíže, jako ​je průjem nebo zvracení.

Dále je důležité vyhnout se podávání alkoholu, kávy,⁣ čaje⁣ a energetických⁣ nápojů, které obsahují ⁣kofein. Tyto nápoje mohou způsobit intoxikaci ⁤a⁣ poškození nervového systému u koček. Také byste měli vyhýbat se podávání ⁣potravin⁤ obsahujících ‍xylitol, ⁣sladidlo, které​ může způsobit selhání jater u koček.

6. Stravování ⁢koček: Co je ‍nebezpečné a proč se vyvarovat těmto potravinám

6. Stravování ‍koček: Co je nebezpečné⁤ a proč se vyvarovat těmto potravinám

Kočky jsou známé svou vybíravou ⁢stravou a‌ ne každá potravina je​ pro ně⁢ bezpečná. Je důležité‍ vědět, ‍jaké potraviny ‍bychom měli vyhýbat, abychom předešli zdravotním problémům u našich kočičích ‌miláčků.

Existuje​ několik potravin, které jsou pro‌ kočky nebezpečné a⁣ měli ⁤bychom ⁣se ⁤jim ⁢vyvarovat:

 • Káva a ​čaj: ⁤Kofein obsažený‍ v kávě a čaji může⁣ způsobit ‌kočkám nevolnost, zvracení,​ srdeční problémy⁢ a ‍dokonce i otravu. Je⁣ důležité udržovat ⁣tyto nápoje mimo dosah koček.
 • Čokoláda: ⁣Čokoláda obsahuje látku​ nazývanou ⁣theobromin, ⁣která je pro kočky toxická.‌ Konzumace čokolády může způsobit zvracení, ⁢průjem, zvýšený tep až po​ srdeční selhání. Je lepší u koček čokoládu vůbec nepodávat.
 • Cibule a česnek: ​ Cibule a česnek obsahují látku⁢ nazývanou thiosulfát, která může způsobit poškození ‍červených ‌krvinek u ‌koček a vést až ⁢k anémii. ‌Je ​důležité se vyvarovat podávání jakéhokoli jídla obsahujícího ⁣tyto ingredience.

7. Bezpečná strava pro kočky:‌ Jak zajistit, aby vaše kočka byla v ​bezpečí

Když ⁢se staráte ⁣o svou kočku, je důležité zajistit, aby⁢ její strava byla bezpečná a zdravá. ‌Existuje několik důležitých věcí, ​které můžete ‍udělat, abyste​ zajistili, že vaše ​kočka dostává správnou stravu, která⁢ ji udržuje v ‌bezpečí:

1. Kvalitní kočičí granule: Vyberte granule‌ s⁣ vysokým podílem masa⁢ a minimálním množstvím přísad‌ a ⁤umělých barviv. Je důležité,​ aby ​granule byly vyvážené a obsahovaly všechny ‍nezbytné živiny⁤ pro ⁢správný vývoj⁣ vaší kočky.

2.⁢ Omezte surové⁢ maso: Surové maso může⁢ obsahovat bakterie a parazity, ‌ které mohou ohrozit zdraví vaší kočky.⁢ Je lepší vařit maso, aby⁢ se ⁣minimalizovalo ‌riziko infekce. Pokud‍ chcete⁢ kočce dávat ‍surové maso, ⁤poraďte se s veterinářem a​ dodržujte přísná hygienická opatření.

Závěr

Na závěr je důležité si zapamatovat, že některé ⁣potraviny,‌ které mohou být ⁢pro ⁣nás lidí ⁤neškodné, mohou pro ‌kočky představovat⁤ vážné nebezpečí. Je​ důležité dbát na‌ to,⁤ aby naše⁣ kočky nekonzumovaly potraviny obsahující čokoládu, cibuli, česnek, avokádo, alkohol či⁣ kofein. Také se vyvarujme‌ syrového masa a ⁤mléčných výrobků, ‌které ​mohou způsobovat ⁣zažívací‍ problémy. Důsledná kontrola stravy našich ⁣koček a ⁤dodržování ​správných výživových zásad‍ je klíčové ⁤pro jejich⁣ zdraví ​a pohodu. Pokud máme jakékoliv pochybnosti ohledně potravin vhodných pro ‌naše kočky, je nejlepší ‌se poradit s veterinářem.⁢ Pamatujme, že péče o​ stravu⁤ našich koček​ je zásadní ‌pro jejich ⁢dlouhodobé ‍blaho.

Napsat komentář