Jak poznat, že fena hárá: Znaky a chování

Vítejte ve světě psů! Pokud jste majitelem fenky, ‌určitě jste si již ​povšimli, že váš⁣ čtyřnohý kamarád je ⁣jedinečný ⁣tvor plný překvapení. A‍ jedno z těchto překvapení je příchod doby, kdy začne hárat. ⁤Ať už jste s tímto​ jevem již obeznámení nebo⁤ se na něj teprve chystáte,‌ je důležité umět poznat příznaky a chování, které s ‍tímto obdobím souvisí. V ​tomto článku vám přinášíme ‍užitečné informace, které vám‌ pomohou rozpoznat, že ⁣vaše fena je v​ období hájení. ‌Připravte ‍se⁤ na‍ zajímavé poznatky⁣ a‍ buďte připraveni na všechny výzvy,​ které ⁤toto období přináší!

Obsah článku

1. ‌Co ​je‍ to hájení a jaké jsou jeho znaky u fen?

1. Co je⁤ to hájení ⁤a jaké jsou jeho znaky u fen?

Hájení je přirozený instinkt ​u fen, který spočívá v ochraně a bránění svého teritoria, ​sebe nebo ⁤svého stáda.‍ Tento‌ instinkt je zakořeněn v jejich ​genetice‍ a vyvine se již od mládí. Znaky ⁣hájení u‍ fen mohou být různé a závisí na individuálních charakteristikách a výchově​ daného jedince.

Zde je několik znaků, které mohou naznačovat ‌hájení u fen:

 • Agresivní chování: ​Fen, která hájí, ⁢může projevovat agresivní chování vůči cizím lidem⁣ nebo zvířatům, zejména pokud ⁢se cítí ohrožená.
 • Ostražitost: ⁢ Hájící fen bude být neustále ve stavu pohotovosti a bude‌ si⁣ všímat svého ​okolí.‍ Bude být⁣ ostražitá ‍a varovat ‌svým štěkotem před potenciálními nebezpečími.
 • Bránění‍ teritoria: Fen, která hájí, bude vykazovat silné pouto k⁣ určitému prostoru a bude se ​snažit jej bránit před‍ vetřelci. Může to projevovat například štěkáním, ⁣vrčením‌ nebo útokem.

2. Fyzické projevy hájení u fen: změny ve vulvě a výtoky

2. ⁢Fyzické projevy hájení u⁢ fen:⁤ změny ve vulvě a výtoky

Při​ hájení u fen dochází k‌ několika​ fyzickým ​projevům, ​které ‌majitelé mohou pozorovat. ⁢Jedním‍ z těchto ⁢projevů jsou změny ve ​vulvě. Během​ hájení se vulva⁤ fen zvětšuje ⁤a nabývá intenzivnější barvy. Může⁢ se stát, ​že vulva bude vypadat⁤ oteklá nebo příliš červená. Tyto změny⁤ jsou‍ způsobeny hormonálními ⁤změnami, které ‌se‌ odehrávají ‌v těle ‍feny během⁢ jejího cyklu. Je důležité si uvědomit,​ že tyto změny⁤ jsou přirozené a ⁤nejsou známkou⁤ žádného ‌zdravotního problému.

Dalším fyzickým ⁤projevem⁤ hájení‌ u fen ‍jsou výtoky. Během této doby může​ fenka zažívat různé typy výtoků. Na začátku ⁣cyklu se může objevit světlý a řídký výtok, který ⁢postupně přechází do světle ⁤růžového nebo hnědého výboje. Tato změna barev je ‌způsobena krvácením z dělohy, které⁣ je součástí přípravy ‌na přijetí samce. Je důležité si ⁣uvědomit, že ‌výtoky ⁤jsou ‍normální součástí ‍hájení u fen a není ⁤třeba se jich obávat, pokud⁤ nejsou‍ doprovázeny neobvyklým ‌zápachem nebo jinými příznaky, jako je zvýšená teplota​ nebo‍ ztráta chuti k jídlu.

3. Jaké chování může fenka projevovat ⁤během ​hájení?

3. Jaké chování může fenka projevovat během hájení?

Při ‌hájení fenka může‍ projevovat různé chování,⁤ které je typické pro tuto fázi jejího reprodukčního cyklu. ⁤Zde je několik častých‍ projevů,⁤ které může fenka během hájení ⁢vykazovat:

 • Zvýšená agresivita: ⁣Fenka může být během hájení agresivnější než‌ obvykle. Může ⁤se bránit vůči ostatním psům, zvířatům nebo⁤ dokonce i⁤ lidem. Je důležité být opatrný a zajistit bezpečnost ⁣fenky ⁣i okolí.
 • Zvýšená ‌ochrannost: Fenka může být velmi ochranná a bránit své teritorium. Může být více pozorná a výbušná ‌vůči cizím lidem nebo ⁣zvířatům, kteří se přibližují⁣ k jejímu prostoru.
 • Časté močení: Fenka ⁤může ⁤během⁣ hájení častěji močit než ‌obvykle. Tento projev‍ je způsoben hormonálními změnami‍ v jejím těle a ‍slouží k​ označení ‍svého teritoria pro potenciálního partnera.

Je důležité si uvědomit, ‍že ‌každá fenka může projevovat hájení svým vlastním způsobem.​ Některé⁢ fenky mohou ⁢být klidnější a​ méně výrazné ve svých projevech,‌ zatímco jiné mohou ‌být velmi intenzivní a vyžadovat zvláštní⁤ pozornost.‍ Pokud si nejste jisti, jak⁢ se chovat ‌v této fázi⁤ fenčina života, ⁤je ⁣nejlepší se poradit s ‌veterinářem nebo odborníkem​ na chov psů.

4. Jak poznat,‌ že ⁣fenka je připravená k páření?

4.‌ Jak poznat, že fenka ⁢je připravená k páření?

Příznaky feny ‍připravené k‌ páření mohou být různé​ a závisí ‍na⁣ individuálních vlastnostech a fyzickém stavu ​psa. Nicméně existují některé⁢ obecné znaky, které mohou naznačovat,‌ že‌ fenka je ve ‍svém reprodukčním ‌cyklu a připravená⁤ k ⁣páření.

Vnější příznaky:

 • Fyzické​ změny: Fenka​ může mít zvětšené​ a otěhotnělé vnější pohlavní orgány. Její vulva může‌ být oteklá⁢ a ⁢změnit se na růžovou až tmavě červenou ‍barvu.
 • Výtok‍ z⁣ pochvy: Fenka může⁤ mít⁣ výtok, který se postupně mění z ‍bělavého ⁤na světle růžový až na⁣ tmavě⁢ červený. ⁤Tento výtok⁤ se může stát hojnějším​ a⁢ viskóznějším.

Chování a změny v povaze:

 • Zvýšená přitažlivost: Fenka ‌může být⁣ nápadně přítulná a hledat kontakt se samci. Může ⁣se také začít víc ⁤zajímat⁣ o‌ okolní psy a být vůči nim přívětivější.
 • Časté močení: Fenka může ‌častěji‍ močit a označovat teritorium, aby⁤ upoutala pozornost samců.

Pamatujte si, že ⁢každá fenka je jedinečná ‍a může ⁢se projevovat jinak. Pokud máte jakékoliv‌ pochybnosti nebo se chcete ujistit, zda je váš pes ⁣připraven k⁣ páření, neváhejte se‌ poradit se svým veterinářem.‍ Vždy je ‍důležité pečlivě zvážit⁤ možné‍ rizika⁤ a⁣ připravit se na odpovědné chování.

5. ⁢Důležité informace o plodnosti fen a⁢ správném načasování ⁣páření

5. Důležité informace o plodnosti fen a správném načasování páření

Plodnost fen ‍a⁣ správné načasování páření jsou klíčovými faktory pro úspěšné rozmnožování psů. Zde⁣ je několik důležitých informací, které vám pomohou lépe⁢ porozumět ⁤těmto ⁢procesům:

1.​ Doba plodnosti:⁢ Fenky jsou ‍obvykle plodné jednou až dvakrát ‌do ‌roka. ⁣Plodnost začíná, když fenka⁢ začne ​krvácet, což‌ je⁢ známka⁤ prvního dne jejího hárání. Tento krvavý⁤ výtok trvá obvykle 7-10 ​dní. Nejlepší‍ čas pro​ páření ⁢je přibližně ⁤9. až 14.‌ den ⁣od začátku krvácení,⁣ kdy je fenka ‌nejplodnější.

2. ⁤Signály plodnosti: Existuje několik fyzických ⁢a chování příznaků,‌ které naznačují, že ​fenka ‍je plodná. Patří sem zvýšený zájem‍ samečků,⁢ otoky vulvy, časté močení⁤ a změna chování. Je důležité​ tyto signály pozorovat a důkladně ‌sledovat, abyste mohli ​správně‍ načasovat páření.

Je důležité mít na paměti,⁤ že každá⁣ fena je individuální a může se ​lišit v ⁣délce a‌ intenzitě plodnosti. Proto je nezbytné pečlivě sledovat a pozorovat vaši fenku, abyste ji‌ správně ⁤načasovali⁢ k páření.⁣ Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo ‍otázky⁢ ohledně plodnosti‍ vaší fenky, je‌ vždy nejlepší​ se poradit s veterinárním odborníkem,⁣ který vám ⁣poskytne nejaktuálnější a ​nejpřesnější informace.

6. Co dělat, když ‌si přejete odložit ⁢nebo zastavit hájení u fenky?

Pokud si přejete⁢ odložit nebo zastavit hájení u fenky, je důležité dodržovat‍ několik kroků, aby​ se minimalizovaly rizika pro ni ​i‍ pro štěňata.

Zde je několik doporučení:

 • Konzultujte tuto situaci s veterinářem nebo​ chovatelem, kteří vám mohou poskytnout odborné rady a zároveň​ zhodnotit vaši situaci.
 • Zvažte možnost ​sterilizace fenky, pokud neplánujete chovat štěňata ⁣v ​budoucnu. Sterilizace může zabránit dalším hájením a ⁣snížit riziko nežádoucích vedlejších účinků.
 • V případě, ⁤že se rozhodnete pokračovat v hájení, vyhledejte odbornou asistenci ‍a podporu. Veterinář vám může ⁤předepsat vhodnou hormonální léčbu⁣ a poskytnout další pokyny pro správnou péči ‌o fenku.

Pamatujte, že rozhodnutí o odložení ‍nebo⁢ zastavení hájení u fenky​ je důležité zvážit pečlivě a konzultovat ho s⁤ odborníky. Dbání na její zdraví a bezpečí by‍ mělo být⁣ vždy na prvním ​místě.

7. Možné komplikace ‍a zdravotní problémy spojené s hájením ⁣u fen

mohou se vyskytnout, a⁢ je důležité být si jich vědom.⁤ Každá fena je ⁤jedinečná, a proto se‌ mohou výskyt a závažnost komplikací lišit. Některé z nejčastějších problémů ‌zahrnují:

 • Infekce ⁢dělohy: U⁢ fen, které​ nebyly‌ správně ⁣hájeny, může dojít k infekci dělohy, což je závažným zdravotním problémem. Symptomy‌ zahrnují horečku, ztrátu​ chuti k jídlu ‍a‌ bolestivost v oblasti břicha. Pokud si všimnete těchto příznaků, měli byste okamžitě vyhledat veterinární péči.
 • Mléčná horečka: Mléčná horečka je‍ stav, který ‍se může⁣ vyskytnout‍ u‌ fen ⁣po porodu. Může⁣ způsobit horečku, ztrátu chuti k jídlu a slabost.‍ Je‍ důležité zajistit, aby fena ⁢měla ‍dostatek tekutin a klidu, a ‍v případě‌ potřeby ​vyhledat veterinární‍ péči.
 • Porodní komplikace: Některé feny mohou mít porodní komplikace, jako je například dystokie⁤ (potíže s ‌porodem) nebo retence placenty (zadržení plodového obalu).⁤ Tyto situace⁤ mohou být nebezpečné jak pro​ fenu, ​tak pro štěňata, a vyžadují okamžitou ⁤veterinární péči.

Je důležité pečlivě ⁣sledovat zdravotní⁢ stav feny během jejího hájení a být připraven reagovat na ‍případné komplikace. Pokud ‌si všimnete jakýchkoli neobvyklých příznaků ⁣nebo​ se ⁤cítíte nejistí, je vždy ⁣nejlepší poradit se s veterinářem, který‍ vám může poskytnout další⁣ informace a radu‍ ohledně zdravotní ​péče o vaši fenku.

8. ⁤Jak​ správně pečovat o ⁢fenku během hájení a po​ něm?

Při péči o fenku během hájení a po něm je důležité dodržovat několik zásad, které přispějí k ​jejímu zdraví⁣ a pohodlí.⁣ Zde je několik ‍tipů, ⁤jak správně pečovat o fenku v této období:

 • Zajištěte dostatek⁢ odpočinku a klidu. Fenka potřebuje ‌čas na zotavení⁣ po náročném hájení,‍ takže jí poskytněte klidné místo, kde si může ⁤odpočinout.
 • Dodržujte ⁣stravovací režim. V případě, že fenka byla aktivní ‍během hájení, ​může ​mít ⁢vyšší energetické nároky. Snažte se jí poskytnout vyváženou stravu, která‍ jí pomůže obnovit energii a zregenerovat tělo.
 • Pečujte o srst. Během‍ hájení‌ se srst ⁣může nečistit častěji nebo se může⁢ znečistit od ⁢bláta a bahna. ​Pravidelně ji ​vyčistěte a případně ​ji oholte, pokud je to ⁢nutné. To pomůže snížit riziko infekce a udržet srst zdravou.

Dále je ​důležité ​dbát na ‌to, aby fenka měla dostatek čisté ⁣vody k ‍pití a aby⁣ byla ‌pravidelně venčena.⁢ Při ‌venčení‍ můžete​ využít příležitost‌ k jemnému ‌cvičení, které​ pomůže ‍udržet ‍její svalstvo⁣ v kondici. Pozorně sledujte její chování a zdravotní stav, a⁣ pokud si ‌všimnete jakýchkoli neobvyklých příznaků, konzultujte to⁢ s veterinářem. ⁣Správná​ péče‌ o fenku během hájení a po ⁢něm je‍ klíčem k jejímu rychlému zotavení a dlouhodobému zdraví.

9. Jaký vliv má​ hájení na chování a psychiku fenky

Chování‌ a psychika fenky ​mohou‌ být ⁤silně ovlivněny procesem hájení. Hájení je ​přirozený fyziologický stav, který ⁣nastává u ⁢fenek v období, kdy jsou⁣ schopné rozmnožování. Během tohoto období ‌dochází ⁢k hormonálním změnám v těle fenky, což může ⁣mít ‌vliv ⁢na ⁤její chování.

Jedním⁣ z významných vlivů‌ hájení na chování fenky je možnost agresivity. ‌Fenky v období hájení mohou být agresivnější vůči jiným psům ⁣a ‌lidem. Je tedy ⁣důležité být opatrný a dbát zvýšeného dozoru, aby nedošlo k nežádoucím‌ konfliktům. Dalším vlivem hájení může být​ změna v učenlivosti ⁤fenky. Během tohoto​ období‌ se ⁢její pozornost ⁢a koncentrace mohou snižovat, což může ‍ovlivnit trénink‍ a ​výcvik. ⁣Je proto vhodné ⁢přizpůsobit tréninkový plán a být‌ trpělivý s fenkou.

Závěr

Děkujeme, že jste‍ si přečetli ‌náš ‌článek „Jak‌ poznat, že ⁣fena hárá: Znaky a chování“. Doufáme, že jste se dozvěděli užitečné informace a že vám‌ článek⁢ pomůže lépe⁤ porozumět‌ tomuto přirozenému ‌procesu ve životě vaší fenky.

Hlavní body, které ‍si můžete​ odnést z našeho článku jsou:

1. Různé fyzické znaky, jako například otok vulvy, ‍krvavý výtok a změny⁢ ve‍ velikosti bradavek, jsou často ⁢příznaky, že fena⁢ je v období říje.
2. ‌Chování feny během říje se⁤ může⁤ také změnit.‍ Může⁤ být klidnější, více přitažlivá k samcům a ⁢mít zvýšenou potřebu venčit se.
3. ​Je⁤ důležité mít ⁣na paměti, ⁣že každá fena ‌může mít individuální projevy říje, ​a proto ⁣je‍ důležité sledovat ⁣vaši fenku⁣ a ⁤její chování pravidelně.
4. Pokud neplánujete ⁢chovat štěňata, můžete ​se poradit se ⁤svým‍ veterinářem ohledně⁤ možností ⁣antikoncepce pro vaši fenku.
5. Pokud plánujete chovat štěňata, je vhodné se poradit se zkušeným chovatelem nebo veterinářem, ‌který⁤ vám poskytne potřebné ​informace a rady.

Doufáme, ​že ​vám ​náš článek ⁤pomohl lépe porozumět tomu, jak poznat, že fena hárá. Pokud máte další otázky nebo potřebujete další informace, neváhejte se ⁢obrátit na odborníka.

Napsat komentář